KHÓA LẬP TRÌNH JAVA

198.000

60 phút

Số lượng học viên: 5

Địa điểm: 170 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, HN

Học phí: 198.000 / 1h

KHÓA LẬP TRÌNH .NET

198.000

60 phút

Số lượng học viên: 5

Địa điểm: 170 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, HN

Học phí: 198.000 / 1h

KHÓA LẬP TRÌNH C/C++

198.000

60 phút

Số lượng học viên: 5

Địa điểm: 170 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, HN

Học phí: 198.000 / 1h

KHÓA LẬP TRÌNH PHP

198.000

60 phút

Số lượng học viên: 5

Địa điểm: 170 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, HN

Học phí: 198.000 / 1h

KHÓA LẬP TRÌNH FRONTEND

198.000

60 phút

Số lượng học viên: 5

Địa điểm: 170 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, HN

Học phí: 198.000 / 1h

KHÓA LẬP TRÌNH REACTJS

198.000

60 phút

Số lượng học viên: 5

Địa điểm: 170 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, HN

Học phí: 198.000 / 1h

KHÓA LẬP TRÌNH ANGULAR

198.000

60 phút

Số lượng học viên: 5

Địa điểm: 170 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, HN

Học phí: 198.000 / 1h

KHÓA LẬP TRÌNH WORDPRESS

198.000

60 phút

Số lượng học viên: 5

Địa điểm: 170 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, HN

Học phí: 198.000 / 1h