Đăng ký

Khóa C#

 • Thời gian học: từ 36 – 49 giờ
 • Danh mục: Khóa Học
 • Học viên tham gia: 1

C# là một ngôn ngữ lập trình đơn giản, hiện đại, mục đích tổng quát, hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft và được phê chuẩn bởi European Computer Manufacturers Association (ECMA) và International Standards Organization (ISO).

C# được phát triển bởi Anders Hejlsberg và team của ông trong khi phát triển .Net Framework.

C# được thiết kế cho Common Language Infrastructure (CLI), mà gồm Executable Code và Runtime Environment, cho phép chúng ta sử dụng các ngôn ngữ high-level đa dạng trên các nền tảng và cấu trúc máy tính khác nhau.

 

Học xong bạn có thể ?

 • Học nghề – học thành nghề.
 • Hiểu biết toàn tập về android.
 • Lập trình ứng dụng với android.
 • Học theo dự án thực tế.
 • Tham gia vào các công ty lớn trong và ngoài nước.
 • Xây dựng các app cho riêng mình.
 • Gia tăng thu nhập – Freelancer.

Tôi được gì sau khóa học này ?

 • Cam kết 100% làm việc tại Fsoft hoặc các công ty khác sau khi hoàn thành khóa học.
 • Được đào tạo bài bản từ CHƯA biết gì đến Thành Thạo các Kỹ năng.
 • Hiểu rõ về ngôn ngữ lập trình C#.
 • Lắng nghe các kinh nghiệm, chia sẻ nghề nghiệp của những chuyên gia đầy kinh nghiệm.
 • Có nhiều dự án thực tế để thêm vào CV.

Đối tượng theo khóa học ?

 • Tất cả các bạn đam mê lĩnh vực CNTT.
 • Những bạn đam mê lập trình dựa trên ngôn ngữ C#.
 • Những bạn Sinh viên đầu cấp ngành CNTT.
 • Những bạn Sinh viên cần kiến thức thực tế và dự án thực tiễn để chứng tỏ cho nhà tuyển dụng.
 • Những bạn học sinh vừa tốt nghiệp Phổ thông Trung học.

Ưu điểm của khóa học

 • Dễ học, dễ thực hành, ví dụ trực quan thú vị, không yêu cầu cao về máy móc hay phần mềm đi kèm.
 • Sử dụng C# để lập trình phần mềm.
 • Ví dụ mẫu nhiều, trực quan, thú vị.
 • Chỉ học với chuyên gia có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở  lên.

Kết thúc khóa học bạn sẽ học được gì?

 • Có được kiến thức lập trình phần mềm bằng C#.
 • Biết cách tạo ra phần mềm có thể cài đặt.

Với những kiến thức đó bạn có thể làm gì?

 • Làm C# developer tại các công ty.
 • Làm freelance: thiết kế phần mềm, fix bug…bằng C#.
 • Có nền tảng cơ bản để tiếp tục học chuyên sâu sang các ngôn ngữ trong dòng .net khác như : VB.NET, WCF, WPF…

Phần 2: Cách thức debug và xử lý biệt lệ trong C#

 Phần 3: Chuỗi, mảng và collection trong C#

Phàn 4 – Câu lệnh điều kiện và vòng lặp

 • Câu lệnh If-else
 • Câu lệnh Switch-Case
 • Vòng lặp for
 • Vòng lặp while
 • Vòng lặp do-while
 • Lệnh break trong vòng lặp
 • Lệnh continue trong vòng lặp

Phần 5 – Chuỗi và Mảng trong C#

 • Chuỗi và các thao tác trên chuỗ
 • Mảng một chiều
 • Mảng hai chiều
 • Mảng của mảng
 • Class, Constructor và đối tượng
 • Trường (Field)
 • Phương thức (Method)
 • Thừa kế trong C#
 • Thừa kế và đa hình trong C#

Phần 6 – Lập trình hướng đối tượng trong C#

 •  Các khái niệm liên quan tới lớp và đối tượng
 •  Xây dựng các lớp (Class) các thành phần của lớp
 •  Xây dựng các lớp kế thừa trong C#

Phần 7 – Lập trình Windows Form cơ bản trong C#

 •  Giới thiệu về Windows Form
 •  Giới thiệu về thanh công cụ Toolbox & Properties
 •  MessageBox
 •  Panel & SplitContainer
 •  Các control cơ bản nhất: Label,Textbox, Button
 •  Checkbox, RadioButton
 •  Picturebox
 •   DateTimePicker & MonthCalendar
 •  ListBox
 •  ComboBox
 •   CheckedListBox
 •   Project thực tế